Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"), Nuripaşa, Şehit Cem Akgün Sk No:12/A, 34025 Zeytinburnu/İstanbul adresinde bulunan Yasin Muratoğlu - Asya Deri Halı ("SATICI") ile www.asyaderihali.com adresinden üye olan kullanıcı ("ÜYE") arasında, ÜYE'nin www.asyaderihali.com internet sitesine üye olması amacıyla akdedilmiştir.

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

  • SATICI: Yasin Muratoğlu - Asya Deri Halı, www.asyaderihali.com adlı internet sitesinin sahibi.
  • ÜYE: SATICI’nın internet sitesine üye olan ve hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişi.
  • İnternet Sitesi: www.asyaderihali.com adlı internet sitesi.
  • Hizmet: SATICI tarafından İnternet Sitesi üzerinden sunulan her türlü hizmet.
  • Kullanıcı: İnternet Sitesi'ni alışveriş yaparak veya yapmadan ziyaret eden gerçek veya tüzel kişi.

3. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, SATICI’nın sahip olduğu İnternet Sitesi’ne üye olan ÜYE’nin, İnternet Sitesi’nden yararlanmasına ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesidir.

4. ÜYELİK KOŞULLARI

4.1. Üyelik, İnternet Sitesi’nin ilgili bölümünden ÜYE olmak isteyen kişi tarafından gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve SATICI tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşme’de tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. ÜYE, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.3. ÜYE’nin İnternet Sitesi üyeliği ve üyelikten doğan hakları başkasına devredilemez.

5. ÜYELİK İPTALİ VE HESAP DONDURMA

5.1. ÜYE, dilediği zaman üyelikten çıkabilir. Üyelikten çıkmak için ÜYE’nin bu talebini SATICI’ya yazılı olarak iletmesi gerekmektedir. Üyelikten çıkma talebinin ulaşmasının ardından ÜYE’nin üyeliği en geç 3 iş günü içerisinde iptal edilir.

5.2. SATICI, ÜYE’nin işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi durumunda, ÜYE’ye herhangi bir bildirimde bulunmadan ÜYE’nin üyeliğini iptal edebilir veya hesabını dondurabilir.

6. ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. ÜYE, İnternet Sitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE’yi bağlayacaktır.

6.2. ÜYE, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

6.3. ÜYE, diğer kullanıcıların İnternet Sitesi’ni kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.

6.4. ÜYE, İnternet Sitesi’nin herhangi bir yerinde veya herhangi bir hizmete erişimde sağlanan bilgi ve içeriklere zarar verecek veya değiştirecek şekilde müdahale edemez.

6.5. ÜYE, SATICI’nın izni olmadan işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredemez.

7. SATICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. SATICI, ÜYE’nin işbu Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

7.2. SATICI, İnternet Sitesi’nde sunulan ürün ve hizmetlerin tam, doğru ve güncel bilgilerle sunulması için azami özeni gösterecektir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ÜYE’nin kişisel verileri, SATICI tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenir ve korunur. ÜYE’nin kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili detaylı bilgiye İnternet Sitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası’ndan ulaşılabilir.

9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İnternet Sitesi’nde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları SATICI’ya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. ÜYE, İnternet Sitesi’ni kullanarak söz konusu fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

SATICI, işbu Sözleşme’yi ve İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetleri her zaman değiştirebilir. Yapılan değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve ÜYE’nin değişiklikleri İnternet Sitesi üzerinden kabul etmesi gerekmektedir. ÜYE, değişiklikleri kabul etmediği takdirde üyelikten çıkabilir.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. YÜRÜRLÜK

ÜYE’nin, üyelik kaydını tamamlaması, işbu Sözleşme’nin tüm maddelerini okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme ÜYE’nin üyelik kaydı yaptığı anda karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.


İşbu Üyelik Sözleşmesi, ÜYE tarafından elektronik ortamda onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.